Biblioteca + escola bressol, Barcelona 2015

Biblioteca + escola bressol, Sant Martí, Barcelona, 2015.

Projectar una estructura isòtropa que defineix un mòdul de superfície aproximada de 50 m2 els quals es reparteixen proporcionalment per a cada una de les superfícies dels tres programes que conformen l’edifici.

Construir l’espai amb el conjunt dels mòduls ocupats (espais interiors d’una o més alçades) i el conjunt dels mòduls desocupats (espais exteriors d’una o més alçades) que complementàriament s’entrellacen i optimitzen les relacions dels interiors amb els exteriors.

Fer l’edifici a partir de la gestió dels buits i dels plens, més que fer un edifici com un sumatori de plantes. Fer un edifici compacte sense necessitat de patis (disposem de quatre façanes) fent que l’exterior penetri des de les façanes cap a les parts més interiors.

Es proposa un sistema de suport regular i repetitiu (7,00 x7,00 mt) que garanteix la viabilitat tècnica i econòmica i que respon a: Criteris de flexibilitat i minimització de costos en futurs canvis de distribució.

Despesa equilibrada en el conjunt de l’edifici: homogeneització de la construcció.

Reducció de complexitat en el disseny, tant constructiva com estructural.

Possibilitat d’ús d’elements estructurals prefabricats, sistema de barres de pilars i jàsseres + sistema de forjats amb plaques alveolars.

L’estructura pot ser doncs prefabricada de formigó en la seva totalitat o bé metàl·lica amb forjat col·laborant. La rigidesa necessària per absorbir empentes horitzontals se l’emporten els nuclis d’escales i ascensors que en qualsevol cas es construirien per aquesta finalitat.

Es proposa la construcció en sec pel que fa als sistemes d’envolupant i de compartimentació. El sistema d’envoltant es concep com omplert dels mòduls estructurals. El tancament se situa a la cara interior de les façanes entès com a retorn del sistema de compartimentació. Es pensa en la fusta laminada com a material que resolgui les fusteries practicables i /o fixes, convertint-se en les parts opaques en el material d’acabat dels panells autoportants (empentes horitzontals) de 18cm de gruix que incorporen l’aïllament tèrmic. Per la part exterior de la façana tot l’edifici es gestiona amb elements fixes per protegir-se de vistes i per protegir-se de la incidència solar (diferent posició i transparència segons les orientacions) sense disminuir l’aportació de llum natural.

S’utilitzen sistemes constructius que tenen en compte l'energia incorporada en els materials, l'eficiència en els processos de construcció, la seva vida útil en proporció a la vida exigible a l'edifici i als seus components, la seva capacitat d'adaptació als canvis, així com la seva valorització i facilitat de selecció, amb el temps com residus. L’elecció del formigó (amb diferents nivells de prefabricació) com a material principal de l’edifici pressuposa una llarga vida útil del mateix. En conseqüència el projecte respon a criteris de flexibilitat i adaptabilitat en el temps.

L’estratègia energètica és basa en sistemes bioclimàtics que permeten una reducció notable de la demanda i s’escullen sistemes de climatització i il·luminació de màxima eficiència, amb els mecanismes de control necessaris per a la seva optimització i compatibles amb les aportacions parcials a partir de sistemes de captació d'energies renovables.