Biblioteca, St. Feliu de LLobregat 2014

Biblioteca Montserrat Roig, St Feliu de Llobregat, 2014. SEGON PREMI CONCURS OBERT.

L'ambit d'intervenció objecte de la licitació s'inscriu única i exclusivament al propi edifici construit per Albert Viaplana i Helio Piñón, inclosos els dos porxos situats a planta baixa i semisoterrani.

No es permés modificar la volumetria de l'edifici ni sobresortir del perímetre definit per les fa~tanes actuals a excepció deis esmentats porxos que si es podran ocupar sense sobresortir del perímetre actual de l'edifici.

Al tractar-se d'una reforma integral, el projecte complira amb el CTE i resta de normatives d'aplicació vigents. Al projecte li es d'aplicació tanmateix, el PGM.

La proposta es concentra en:

Adaptar-se al programa d'usos i condicions basiques deis espais definits per l’Ajuntament.

Reflectir en el seu disseny el caracter públic i representatiu de l'espai a edificar i urbanitzar amb un adequat nivell de qualitat arquitectónica, que incorpori criteris de funcionalitat i economía.

Adequar-se a l'entorn respectant el context urbanístic i paisatgístic.

Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d'eficiéncia energética.

Incorporar les noves tecnologies integrades en d'urbanització i l'edificació, per tal d'optimitzar els costos d'explotació i el manteniment deis espais i la qualitat deis serveis.

Potenciar el criteri d'accessibilitat per tal de facilitar l'ús de l'edifici a qualsevol col·lectiu: infants, gent gran, dones i persones amb la mobilitat reduida.

Incorporar criteris de confort, ergonomía i seguretat, per a tots els posibles usuaris.

Incorporar criteris clars d'integració del manteniment deis espais en les solucions proposades.

Planificar la construcció en fases funcionals successives, definides d'acord amb I'Ajuntament i diferenciades totalment dins el projecte d'execució.