Instal.lacions Dog Agility, El Prat de Llobregat, 2016

Instal.lacions dog agility

L’objecte del projecte és la redacció de la documentació pròpia d’un projecte execució, necessària per a la definició de la geometria i per començar les obres per a la instal·lació d’un circuit Agility dog en una parcel·la del mas Blau I Els requeriments del programa són: 2 camps de 30x40 metres, aptes per competició, superfície de sauló i tanca d'un metre d'alçada, amb portes d'accés, però no sé quantes. 1 camp per classes d'obediència, disdoc, etc. superfície de prat, amb tanca d'un metre d'alçada i portes d’accés. 1 camp de joc d'us lliure, superfície prat, sense tancar. Mòduls prefabricats destinats a: oficina, seu social, magatzem eines, serveis i escombraries. Pèrgola-marquesina, entre els dos camps de competició. El projecte es concep a partir d’un element prefabricat en U de 7,00 x 1,20 x 3,00 mts i 25 cm de gruix el qual permet la seva agregació i configurar els espais edificats, siguin tancats o porxats. S’utilitzen vint-i-set elements prefabricats segons l’escandall indicat en els plànols i es recolzen sobre una solera armada de formigó. Els dos camps d’entrenament i competició ( 30 x 40 m) són de sauló, estan recintats i es col·loquen de manera que el costat llarg d’un és paral·lel a un costat curt de l’altra. Un altra zona d’esbarjo de prat en aquest cas de figura triangular també serà recintada. La resta d’espai és de prat i el límit queda definit per la tanca perimetral de la parcel·la. Es tracta d’un edifici paral·lel al carrer Muntades on es desenvolupa linealment en àrees tancades i porxades. Les parts tancades acullen la seu social, l’oficina, els serveis i el magatzem i se situen donant front al carrer. Un espai d’uns 3 metres les separa de la zona porxada que discorre paral·lela a les mateixes. Es plantegen uns recorreguts amb paviment de formigó que s’estructuren en forma de T i que relacionen la part edificada amb la resta de part urbanitzada (pistes d’entrenament) Una tanca recinte tota la parcel·la a la qual s’accedeix per dos portes corredisses: Un accés principal des del carrer Muntades en front del pas cebra existent i un accés de servei des del carrer La Selva.