Habitatges a Sant Boi de Llobregat, 2008

106 Habitatges a Molins de Rei, Sector H1, Baix Llobregat, Barcelona, 2007. SEGON PREMI CONCURS RESTRINGIT

Tots els 106 habitatges es disposen en cantonada de manera que s’aconsegueix igualtat de condicions de ventilació creuada i vistes a partir de la volumetria definida en la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Salo Central que pressuposa les següents orientacions: sud-est, sud-oest, nord-est i nord-oest. Dos nuclis d’escales amb el mateix nombre d’habitatges (55 habitatges per escala): dues comunitats diferenciades (habitatge lliure/habitatge concertat), 87,27 % d’habitatges entre 2 i 3 habitacions. Possibilitat de segregar dues portes A i B (4+4) dintre de cada un d’aquests dos nuclis d’escales. Rendibilització de la façana: La solució proposada millora les possibilitats d’entrada de sol i es equivalent al perímetre de façana respecte a una solució convencional de dues barres edificades separades per un pati central. Els patis s’obren tots a façana de manera que totes les estances disposen de vistes tangencials llunyanes (en una proposta de pb+7p el pati tancat grava les plantes inferiors a la quarta de manera que l’assolellament resta limitat a les plantes superiors en el millor dels casos). Consideració diferencial entre les façanes sud-oest i nord-est (façana sud-oest menys perforada) Les obertures s’agrupen a l’entorn dels entrants de la façana per protegir-se de l’entorn sorollós que suposa la carretera C-245 (Barcelona a la Santa Creu de Calafell), un dels accessos principals a Sant Boi de Llobregat des de la carretera del Prat de Llobregat. En aquests espais els usuaris intervindran i particularitzaran les seves terrasses. Totes les obertures es protegeixen amb persianes per controlar el sol i les vistes. La part de façana opaca però perforada a la vegada, pertany a les ventilacions de les cuines a través dels safaretjos i pretén minimitzar les possibilitats d’intervenció de l’usuari que puguin desfigurar el conjunt edificat. Ventilació creuada a tots els habitatges. Planta baixa íntegrament comercial: Flexibilitat de compartimentació dels locals amb varietat de superfícies (possibilitat de locals comercials passants) Organització de l’aparcament a manera de mitges plantes a fi millorar la relació de m2 de recorreguts i nombre de places d’aparcament (132 places). Pel què fa als paràmetres energètics que depenen del projecte s’han tingut en compte les següents consideracions: Organització en blocs curts paral·lels d’orientació majoritària de façanes Est i Oest i tots els habitatges en cantonada. Aquesta disposició busca (o assegura) que tots els habitatges tinguin cert accés al sol, per garantir el confort psicològic dels seus habitants. A més, aquells que disposen de façana de component Sud, a l’hivern poden beneficiar-se de les seves aportacions energètiques per a la reducció de la demanda. Amb aquesta disposició tots els habitatges disposen de façanes amb diferent orientació, és a dir amb un microclima diferent. Es per això que la ventilació natural creuada, com a mecanisme de confort a l’estiu hi està garantit. L’espai de separació entre els blocs, generós i sempre obert garanteix un bon nivell d’il·luminació natural als dormitoris, de manera que es contribueix a la reducció de la demanda per necessitat d’il·luminació artificial.