Habitatges per a gent gran + CAP, Sector Victor Catala a Premia, 2006

30 Habitatges per a persones grans + centre d'assistència primària, Sector Victor Català, Premià de dalt, 2006. FINALISTA CONCURS RESTRINGIT

Donades les característiques de l’emplaçament es proposa una implantació de l’edificació per una orientació Nord Sud de les façanes per la totalitat dels 30 habitatges: Aquesta orientació és la que permet un millor aprofitament de les condicions del nostre clima, per mirar d’estalviar en climatització tant a l’hivern com a l’estiu. L’orientació sud de l’edificació garanteix la insolació de l’edificació durant el període de 10h a 14h hora solar del 21 de gener. És en aquest període horari que s’emet el 80% del total de la radiació que s’emetrà aquest dia, que és estadísticament el més fred de l’any. Així doncs, aquesta disposició de l’edificació, juntament amb la separació adequada en relació a l’alçada dels edificis, és la que garanteix un millor aprofitament de l’energia solar a l’hivern. Donat que la major font de soroll és la carretera que es troba a l’Oest de l’emplaçament, la disposició perpendicular de l’edificació en relació a l’emissió de soroll és una de les mesures més efectives del control de la contaminació acústica. Així doncs l’orientació que proposem de l’edifici d’habitatges dotacionals és aquella que, amb una correcta construcció, assegurarà un major confort tèrmic (reducció de les emissions de CO2 entre un 25 i un 40% segons la qualitat de la construcció) i acústic dels habitatges. La major repercussió de superfície de façana d’aquesta solució ve compensada econòmicament pel fet que la galeria com espai intermig bioclimàtic es pot resoldre amb tancaments més senzills sense perjudicar el confort als habitatges. Disposició dels habitatges en dos cossos edificats lineals amb façana a Sud i passera de distribució a Nord. La disposició dels volums s’ha ajustat de manera que quedi garantida la insolació de tots els habitatges de 10 a 14h hora solar del 21 de gener. S’ha pres el centre geomètric del solar i s‘ha situat la planta baixa a –0,60 mt. D’aquesta manera el cos de davant s’abaixa al màxim i el cos de darrera es defineix a partir de l’ARM de 10 mts presa alhora en el centre geomètric del solar. La galeria a Nord, envidrada (p.ex. Uglass armat, amb càmera) i amb obertures practicables, es constitueix com un element arquitectònic de control climàtic. És un element de transició entre l’interior i l’exterior, la qual cosa millora les condicions d’aïllament tèrmic a l’interior d’aquesta façana tot i amb una construcció senzilla. El trànsit lent de la temperatura de confort interior a la temperatura exterior en façana Nord, evitarà les condensacions a la cara freda de l’element aïllant. A l’estiu, la galeria oberta (elements practicables intercalats), aportarà l’aire més fred als habitatges (regulació independent) que, per convecció desplaçarà l’aire calent de manera que s’aconsegueix la refrigeració natural dels habitatges. Aquest efecte es preveu que s’aconsegueixi amb una obertura regulable de cada habitatge per sobre de la porta d’entrada, cap a la passera. (Com ja s’ha comentat l’aportació d’aire del Nord es veurà millorada per la modificació del microclima que representa la zona d’ombra permanent a Nord que genera l’edificació proposada) Les cambres humides (bany i cuina) se situen totes llindants amb la passera de distribució a l’entorn de l’anell buit registrable. El CAP ocuparà la planta baixa dels dos blocs.